ศาลจังหวัดเดชอุดม
Detudom Provincial Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลจังหวัดเดชอุดม

ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดเดชอุดม เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ "เสริมสร้างความรู้และเพิ่มพูนทักษะเทคนิคในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖”และเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษให้ความรู้ ให้แด่ผู้พิพากษา ผู้ประนีประนอม ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างในศาลจังหวัดเดชอุดม
image

image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

 วันที่  15 มีนาคม 2566 เวลา 9 นาฬิกา นายสมพร ศรีกฤษณ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดเดชอุดม เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ "เสริมสร้างความรู้และเพิ่มพูนทักษะเทคนิคในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖” โครงการฯดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อให้ผู้พิพากษา ผู้ประนีประนอม ข้าราชการฝ่ายตุลาการในศาลจังหวัดเดชอุดม มีความรู้ความเข้าใจ ทักษะ และเทคนิคเกี่ยวกับกระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท รวมถึงกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง และสามารถปฏิบัติด้านภาคปฏิบัติเกี่ยวกับกระบวนการออนไลน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  โดยผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดเดชอุดม เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษให้ความรู้ หัวข้อ “สาระสำคัญเกี่ยวกับกระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทก่อนฟ้องและหลังฟ้อง" โดยมอบหมายให้นายสุชาติ สิมขาว นิติกรปฏิบัติการ บรรยายหัวข้อ การพิจารณาคดีอิเล็กทรอนิกส์ และมอบให้นางสาวฐิติรัตน์ ห.เพียรเจริญ เจ้าพนักงานคดีปฏิบัติการบรรยาย หัวข้อ "การไกล่เกลี่ยออนไลน์ในยุค SMART COURT" ตามแผนยุทธศาสตร์ศาลยุติธรรมและนโยบายประธานศาลฎีกา ข้อ 1. รักศาล  เสริมสร้างจิตสำนึกให้บุคลากรในองค์กรศาลยุติธรรม ทั้งข้าราชการตุลาการ ข้าราชการศาลยุติธรรม พนักงานราชการ เจ้าหน้าที่ ผู้พิพากษาสมทบผู้ประนีประนอม ตลอดจนบุคคลภายนอกที่เข้าร่วมงานกับศาลยุติธรรม มีความรักความผูกพันในองค์กร...” และข้อ 3. รับใช้ประชาชน  ยกระดับการอำนวยความยุติธรรมและการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนมุ่งให้บุคลากรมีจิตสำนึกในการปฏิบัติหน้าที่ร่วมกันให้บริการประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ และเต็มกำลังความสามารถ โดยถือความต้องการของประชาชนผู้รับบริการเป็นศูนย์กลาง เน้นการนำเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมใหม่มาใช้สนับสนุนการปฏิบัติงาน เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงบริการของศาลยุติธรรมโดยง่าย สะดวก ประหยัด รวดเร็ว เสมอภาค และเท่าเทียม ...”ณ ห้องประชุมบังคับคดีผู้ประกัน ศาลจังหวัดเดชอุดม ตำบลเมืองเดช อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี