Accessibility Tools

ศาลจังหวัดเดชอุดม
Detudom Provincial Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลจังหวัดเดชอุดม

ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดเดชอุดม พร้อมด้วยคณะผู้พิพากษาเข้ารับการตรวจสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566image
image

image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

วันที่ 9 มีนาคม 2566 เวลา 07.00 นาฬิกา นายสมพร ศรีกฤษณ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดเดชอุดมพร้อมด้วยคณะผู้พิพากษา ผู้อำนวยการ ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างในศาลจังหวัดเดชอุดม  เข้ารับการตรวจสุขภาพประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตของบุคลากรในหน่วยงานให้มีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง พร้อมสำหรับปฏิบัติหน้าที่ราชการเพื่อให้บริการประชาชน โดยได้รับความอนุเคราะห์จากแพทย์และพยาบาลโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม ในการนี้ได้ร่วมรับประทานอาหารเช้ากับเจ้าหน้าที่เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่บุคลากรในหน่วยงาน ณ ห้องประชุมบังคับคดีผู้ประกัน ศาลจังหวัดเดชอุดม ตำบลเมืองเดช อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี