ศาลจังหวัดเดชอุดม
Detudom Provincial Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลจังหวัดเดชอุดม

ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดเดชอุดม พร้อมด้วยคณะผู้พิพากษา เข้าร่วมกิจกรรมในโครงการ เพิ่มศักยภาพข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
image

ระหว่างวันที่ 25 - 26 กุมภาพันธ์ 2566  นายสมพร ศรีกฤษณ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดเดชอุดม เข้าร่วมกิจกรรมในโครงการเพิ่มศักยภาพข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 หลักสูตร “การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม การทำงานเป็นทีมและเจตจำนงสุจริต ในการปฏิบัติงาน” และให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยาย หัวข้อ “จริยธรรมและการทำงานเป็นทีม”โดยมีคณะผู้พิพากษา  ผู้อำนวยการ ข้าราชการ  พนักงานราชการ ลูกจ้างศาลยุติธรรมและคณะผู้ประนีประนอม เข้าร่วมโครงการฯ โดยมีวัตถุประสงค์ให้ข้าราชการ  พนักงานราชการ และลูกจ้าง ศาลยุติธรรม เพิ่มความรู้ ความเข้าใจ ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการศาลยุติธรรมและลูกจ้างอย่างถูกต้องและส่งเสริมการมีส่วนร่วมและความสามัคคีระหว่างบุคลากรในหน่วยงาน ตามนโยบายประธานศาลฎีกา ข้อ 1. “รักศาล” เสริมสร้างจิตสำนึกให้บุคลากรในองค์กรศาลยุติธรรม ทั้งข้าราชการตุลาการ ข้าราชการศาลยุติธรรม พนักงานราชการ เจ้าหน้าที่ ผู้พิพากษาสมทบ ผู้ประนีประนอมมีความรักความผูกพันในองค์กรโดยมุ่งเน้นการสร้างความสามัคคี การทำงานเป็นทีม การสร้างทัศนคติและสภาวะแวดล้อมที่ดี ในการทำงาน รวมทั้งมุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากรทุกฝ่ายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของศาลยุติธรรมในการให้บริการประชาชน และ ข้อ 2.”ร่วมใจ” มุ่งเน้นให้บุคลากรในองค์กรศาลยุติธรรมร่วมมือร่วมใจปฏิบัติหน้าที่อย่างมุ่งมั่น ตั้งใจ โปร่งใส มีความรับผิดชอบ มีจิตใจบริการ พร้อมอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว เป็นธรรม อย่างทั่วถึงและมีมาตรฐานเดียวกัน บนระบบการทำงานที่เน้นผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ส่วนรวม  ณ HOTEL MUQ มุกดาหาร ถ.ชยางกูร ข. ต.มุกดาหาร อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image