ศาลจังหวัดเดชอุดม
Detudom Provincial Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลจังหวัดเดชอุดม

ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดเดชอุดม เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการอบรมความรู้และเสริมทักษะการให้บริการที่เป็นเลิศของบุคลากรศาลจังหวัดเดชอุดมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
image

image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2566 เวลา 16.30  นาฬิกา นายสมพร ศรีกฤษณ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดเดชอุดม เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการอบรมความรู้และเสริมทักษะการให้บริการที่เป็นเลิศของบุคลากรศาลจังหวัดเดชอุดม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยมีนักจิตวิทยาจากศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุบลราชธานี เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ความเข้าใจหัวข้อ “การจัดการความเครียดและการให้บริการอย่างถูกวิธีและการทำกิจกรรมกลุ่ม นำเสนอบทบาทสมมุติสำหรับการให้บริการประชาชนหรือคู่ความที่มีอารมแตกต่างกัน” โดยต่อยอดจากการอบรมในปีงบประมาณพ.ศ. 2565 โดยมีข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง ผู้ประนีประนอม เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเเละพนักงานรักษาความสะอาด เข้าร่วมอบรมรวม 60 คน  โครงการฯดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ให้บุคลากรของศาลจังหวัดเดชอุดม เพิ่มความรู้และทักษะในการให้บริการของพนักงานต้อนรับประจำศาลเเละบุคลากรภายในหน่วยงาน และเพื่อให้คู่ความและประชาชนผู้มาติดต่อราชการได้รับการอำนวยความยุติธรรมสร้างความเชื่อมั่นและศรัทธาต่อศาลยุติธรรม สอดคล้องกับเเผนยุทธศาสตร์ศาลยุติธรรมเเละนโยบายประธานศาลฎีกา ข้อ. 3 "รับใช้ประชาชน: ยกระดับการอำนวยความยุติธรรมและการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนมุ่งให้บุคลากรมีจิตสำนึกในการปฏิบัติหน้าที่ร่วมกันให้บริการประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ และเต็มกำลังความสามารถ โดยถือความต้องการของประชาชนผู้รับบริการเป็นศูนย์กลาง…” ณ ห้องประชุมบังคับคดีศาลจังหวัดเดชอุดม ตำบลเมืองเดช อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี