ศาลจังหวัดเดชอุดม
Detudom Provincial Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลจังหวัดเดชอุดม

ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดเดชอุดม ให้การต้อนรับนายธวัช สถิรเศรษฐ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วยคณะศึกษาดูงาน เนื่องในโอกาสเข้าศึกษาดูงานภายในศาลจังหวัดเดชอุดม
image

image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image

      เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2566 เวลา 09.30 นาฬิกา นายสมพร ศรีกฤษณ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดเดชอุดม ให้การต้อนรับนายธวัช สถิรเศรษฐ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา  พร้อมด้วยคณะศึกษาดูงาน  เนื่องในโอกาสเข้าศึกษาดูงานภายในศาลจังหวัดเดชอุดม เพื่อแลกเปลี่ยนวิธีการทำงานและศึกษาการนำเทคโนโลยีช่วยในการทำงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชน

             ศาลจังหวัดเดชอุดม จัดโครงการ “เสริมสร้างการเรียนรู้ ณ ศาลจังหวัดเดชอุดม”เพื่อเป็นสถานที่เรียนรู้ ศึกษาดูงานของหน่วยงานภายนอก เกี่ยวกับระบบงานศาล การบริหารจัดการคดี ระบบงานนวัตกรรมและส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆมาใช้ในการพิจารณาคดีเพื่อให้การคู่ความและประชาชน สะดวก รวดเร็ว เข้าถึงศาลยุติธรรมได้ง่าย สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ศาลยุติธรรมและนโยบายประธานศาลฎีกา  ข้อ 3. “รับใช้ประชาชน”: “เน้นการนำเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมใหม่มาใช้สนับสนุนการปฏิบัติงาน เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงบริการของศาลยุติธรรม โดยง่าย สะดวก ประหยัด รวดเร็ว เสมอภาค และเท่าเทียม เพื่อธำรงความเชื่อมั่นและศรัทธาของประชาชนต่อองค์กรศาลยุติธรรม”