ศาลจังหวัดเดชอุดม
Detudom Provincial Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลจังหวัดเดชอุดม

ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดเดชอุดม เป็นประธานกล่าวเปิดและร่วมกิจกรรมตามโครงการ Big Cleaning Day เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน และกิจกรรมโครงการรณรงค์และส่งเสริมการลดปริมาณขยะการคัดแยกขยะและการกำจัดขยะอย่างถูกวิธี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ .2566
image

เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2566 เวลา 15.00 นาฬิกา นายสมพร ศรีกฤษณ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดเดชอุดม  เป็นประธานกล่าวเปิดและร่วมกิจกรรมตามโครงการ Big Cleaning Day เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และกิจกรรมโครงการรณรงค์และส่งเสริมการลดปริมาณขยะ การคัดแยกขยะและการกำจัดขยะอย่างถูกวิธี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ .2566 เพื่อให้บุคลากรภายในหน่วยงานตระหนักถึงการรักษาความสะอาด สุขอนามัยภายในสถานที่ทำงาน และอาคารสถานที่ตามหลัก 5 ส. (สะสาง,สะดวก,สะอาด,สุขลักษณะ และสร้างนิสัย) โดยได้รับความร่วมมือจากเทศบาลเมืองเดชอุดมนำรถบรรทุกน้ำมาฉีดทำความสะอาดบริเวณหน้าอาคารศาลและจัดถังขยะแยกประเภท เช่น ขยะทั่วไป ขยะอันตราย ขยะรีไซเคิลและขยะอินทรีย์ และขยะขวดพลาสติก ขวดแก้ว เป็นต้น เพื่อคัดแยกขยะเป็นสัดส่วนให้ง่ายต่อการจัดการขยะอย่างถูกวิธีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและเพื่อให้คู่ความหรือประชาชนมาติดต่อราชการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะอย่างถูกวิธี ณ ศาลจังหวัดเดชอุดม ตำบลเมืองเดช อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image