ศาลจังหวัดเดชอุดม
Detudom Provincial Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลจังหวัดเดชอุดม

image
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดเดชอุดม เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ“พัฒนาทักษะด้านดิจิทัล และนวัตกรรมการบริการศาลยุติธรรม” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันที่ 17 มกราคม 2566 เวลา 09.00 นาฬิกา นายสมพร ศรีกฤษณ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดเดชอุดม เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ “พัฒนาทักษะด้านดิจิทัลและนวัตกรรมการบริการศาลยุติธรรม” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๖ โดยมอบหมายให้นายสุชาติ สิมขาว นิติกรปฏิบัติการเป็นวิทยากร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะความรู้ด้านดิจิทัลและนวัตกรรมการบริการของศาลยุติธรรมมาใช้สนับสนุนการปฏิบัติงาน เช่น ระบบออนไลน์ศาลยุติธรรม : CIOS ระบบรับยื่นและส่งคำคู่ความและเอกสารโดยสื่ออิเล็กทรอนิกส์: Efiling  และระบบพิจารณาคดีและไกล่เกลี่ยออนไลน์ด้วยโปรแกรม Google meet เพื่อให้กับบุคลากรของศาลจังหวัดเดชอุดมและผู้ประนีประนอมประจำศาล รวม 53 คน  มีความเข้าใจและสามารถปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐาน ภายใต้สภาพแวดล้อมทางเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป รองรับบทบาท ภารกิจตามนโยบายประธานศาลฎีกาและแผนยุทธศาสตร์ศาลยุติธรรม ถ่ายทอดผ่านการประชุม ด้วยโปรแกรม Google meet  ณ อาคารศาลจังหวัดเดชอุดม ตำบลเมืองเดช อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image