ศาลจังหวัดเดชอุดม
Detudom Provincial Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลจังหวัดเดชอุดม

ศาลจังหวัดเดชอุดม จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ เพื่อปลูกฝังคุณธรรมและวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามให้แก่บุคลากรในหน่วยงาน
image

วันที่ 24 มกราคม 2566  เวลา 07.30 นาฬิกา นายสมพร ศรีกฤษณ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดเดชอุดม พร้อมด้วยคณะผู้พิพากษา ผู้อำนวยการ บุคลากรภายในศาลจังหวัดเดชอุดม ร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 5 รูป เพื่อปลูกฝังคุณธรรมและวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามให้แก่บุคลากรในศาล และส่งเสริมให้ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง ตลอดจนบุคลากรที่เข้าร่วมปฏิบัติงานในศาลมีส่วนร่วมในการสร้างสังคมไทยเป็นสังคมคุณธรรม รวมทั้งมุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากรทุกฝ่าย ให้มีพฤติกรรมที่ถูกต้อง ดีงาม ด้วยหลักธรรมทางศาสนาและวิถีวัฒนธรรมไทย สร้างความสามัคคีของบุคลากรในองค์กรเพื่อร่วมกันขับเคลื่อนภารกิจของศาลยุติธรรมให้บรรลุเป้าหมายเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานในการให้บริการประชาชน ณ บริเวณหน้าอาคารศาลจังหวัดเดชอุดม ตำบลเมืองเดช  อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image