ศาลจังหวัดเดชอุดม
Detudom Provincial Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลจังหวัดเดชอุดม

ศาลจังหวัดเดชอุดมศาลจังหวัดเดชอุดม จัดโครงการ “เสริมสร้างการเรียนรู้ ณ ศาลจังหวัดเดชอุดม” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
image

image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

             เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2566  เวลา 08.30-12.30 นาฬิกา นายสมพร ศรีกฤษณ์ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดเดชอุดม มอบหมายให้นางสาวรันตี อัศวพิศาลบูลย์ ผู้พิพากษาศาลจังหวัดเดชอุดม เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับศาลยุติธรรมให้กับนักเรียนชั้นมัธยมปลายในเขตอำเภอเดชอุดม อำเภอทุ่งศรีอุดมและอำเภอนาเยีย รวม 80 คน ซึ่งเข้าศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของศาลยุติธรรม ในการนี้ได้มอบหมายให้ผู้ประนีประนอม กลุ่มงานบริการประชาชน กลุ่มงานไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาท และกลุ่มงานเจ้าพนักงานคดี บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการพิจารณาของศาล การไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาท ความรู้เกี่ยวกับคดีผู้บริโภค การคุ้มครองสิทธิผู้เสียหาย ระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ของศาลยุติธรรม และช่องทางการติดต่อศาลผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ได้รับความสนใจจากครู อาจารย์และนักเรียนอย่างยิ่ง

             ศาลจังหวัดเดชอุดม จัดโครงการ “เสริมสร้างการเรียนรู้ ณ ศาลจังหวัดเดชอุดม”เพื่อเป็นสถานที่เรียนรู้ ศึกษาดูงานของหน่วยงานภายนอกและนักเรียน นักศึกษา เกี่ยวกับระบบงานศาลการบริหารจัดการคดี ระบบงานนวัตกรรมและส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆมาใช้ในการพิจารณาคดีเพื่อให้การคู่ความและประชาชน สะดวก รวดเร็ว เข้าถึงประชาชนได้ง่าย สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ศาลยุติธรรมและนโยบายประธานศาลฎีกา  ข้อ 3. “รับใช้ประชาชน”: “เน้นการนำเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมใหม่มาใช้สนับสนุนการปฏิบัติงาน เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงบริการของศาลยุติธรรมโดยง่าย สะดวก ประหยัด รวดเร็ว เสมอภาค และเท่าเทียม เพื่อธำรงความเชื่อมั่นและศรัทธาของประชาชนต่อองค์กรศาลยุติธรรม”